การประชุมหารือ ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท นายฮั่งอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

การประชุมหารือ ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท นายฮั่งอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์ อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมหารือ ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท นายฮั่งอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ