กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566 ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้นำของนักศึกษาสาขาต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ให้มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ รู้จักการทำงานเป็นทีม การกำหนดและวางแผนการทำงานอย่างมีคุณภาพ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ