หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่(ต่อเนื่อง) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


16 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมภายในคณะ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่(ต่อเนื่อง) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่(ต่อเนื่อง) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม MS213 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์ เป็นประธานกรรมการ, ผศ.ไพรินทร์ มีศรี กรรมการ, อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส กรรมการและเลขานุการ และ คุณปราณี นายาว ผู้ช่วยเลขานุการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ