หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


14 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมภายในคณะ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม MS208 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์หิรัญญา กลางนุรักษ์ เป็นประธานกรรมการ, ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ กรรมการ, ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี กรรมการและเลขานุการ และ คุณสุกัญญา แก่นสมบัติ ผู้ช่วยเลขานุการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ