หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม MS213 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที เป็นประธานกรรมการ, ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี กรรมการ, ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการและเลขานุการ และ คุณพีรวัฒน์ ตันตอ ผู้ช่วยเลขานุการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ