หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


25 กันยายน 2566 กิจกรรมภายในคณะ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม MS216 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ เป็นประธานกรรมการ, อาจารย์ ศิระ นาคะศิริ กรรมการ, ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยลาภะ กรรมการและเลขานุการ และ คุณนิสรา โภควัต ผู้ช่วยเลขานุการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ