น้อมจิตวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2566


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

น้อมจิตวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม น้อมจิตวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ