ประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เซนทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เซนทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการร่วมกับ ผศ.หรรษา เวียงวะลัย คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เซนทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 216 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ