กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ "Coaching to Business จากบทบาท ครูสอน เป็นครูโค้ช"


16 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ "Coaching to Business จากบทบาท ครูสอน เป็นครูโค้ช"

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ "Coaching to Business จากบทบาท ครูสอน เป็นครูโค้ช" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS208 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย เป็นวิทยากรในการอบรม และกล่าวเปิดโครงการโดย ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ