เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ VRU Outstanding Awards 2023


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ VRU Outstanding Awards 2023

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์นักนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประเภทสายวิชาการ, นายธัวชชัย กำเนิดทรัพย์ รางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ระดับปริญญาตรี, คุณทรรศนพร ใจชอบ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับปริญญาตรี ในพิธีมอบรางวัล "เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ VRU Outstanding Awards 2023" วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ