พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์


24 กันยายน 2566 กิจกรรมภายในคณะ

พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

คณะผู้บริหาร คณาจารย์เเละบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม "พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์" โดย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล รักษาราชการเเทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้วางพวงมาลา ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จุดต้อนรับบริเวณหน้าอาคาร ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ