ประชุมหารือทำข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท เอเวิลด์9 จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี โดยมีคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและคณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย


11 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ประชุมหารือทำข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท เอเวิลด์9 จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี โดยมีคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและคณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารเเละมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานในที่ประชุมหารือทำข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท เอเวิลด์9 จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี โดยมีคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและคณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดียให้การต้อนรับ สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการหารือการทำความร่วมทางวิชาการในด้านการให้บริการวิชาการด้านการสื่อสารการตลาดร่วมถึงการเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ ทางบริษัทฯและ คณะวิทยาการจัดการ จะดำเนินการกำหนดวันลงนามทำข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ (MOU) กันอีกครั้งภายในปีการศึกษา 2566


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ