ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ณ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ณ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ณ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ