กิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการนิเทศศาสตร์ Theater of Fantasy


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการนิเทศศาสตร์ Theater of Fantasy

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการนิเทศศาสตร์ “Theater of Fantasy” โรงละครแห่งจินตนาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด และมี ผศ.อุทัย ยะรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำการนำเสนอผลงานของนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ใกล้เคียงกับประสบการณ์จริง ส่งเสริมการแสดงออกที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้จัดและผู้ชม ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว จัดขึ้น ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ