การทำ MOU หลักสูตรความร่วมมือเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านโลจิสติกส์


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

การทำ MOU หลักสูตรความร่วมมือเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านโลจิสติกส์

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลานเชน ร่วมกับโรงเรียนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ภายใต้การสนับสนุนและรับรองหลักสูตรโดยสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) เจรจาร่วมกัน เรื่อง การทำ MOU หลักสูตรความร่วมมือเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ