ประชุมคณะผู้บริหารเเละบุคลากรสายสนับสนุน


12 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ประชุมคณะผู้บริหารเเละบุคลากรสายสนับสนุน

คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมคณะผู้บริหารเเละบุคลากรสายสนับสนุน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี เป็นประธานในการประชุม ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม MS212 คณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ