ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2566


10 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2566

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS216


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ