การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษาชำนาญการ"


10 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษาชำนาญการ"

ขอแสดงความยินดี นายพีรวัฒน์ ตันตอ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษาชำนาญการ" มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ