ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ


10 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 MS212 โดยมี ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรองคณบดี เป็นผู้ดำเนินการประชุม


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ