พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


12 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เมื่อวันที่ 13 -17 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และอาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เดินทางไปยังเมืองหนานธง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับสถาบัน Jiangsu Business Academy JSBC Jingshi Academy (Modern Logistics Program)


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ