กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านนำเข้าส่งออกและแผนธุรกิจนำเข้าส่งออกระดับชาติ


12 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านนำเข้าส่งออกและแผนธุรกิจนำเข้าส่งออกระดับชาติ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านนำเข้าส่งออกและแผนธุรกิจนำเข้าส่งออกระดับชาติ โดยในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ก่อนการแข่งขัน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS212


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ