กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านนำเข้า-ส่งออก และแผนธุรกิจนำเข้า-ส่งออกระดับชาติ


12 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านนำเข้า-ส่งออก และแผนธุรกิจนำเข้า-ส่งออกระดับชาติ

วันที่ 1 ธ.ค. 2566 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านนำเข้า-ส่งออก และแผนธุรกิจนำเข้า-ส่งออกระดับชาติ ณ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ทางสาขาวิชาขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลทุกทีม แล้วพบกันใหม่ในการแข่งขั้นครั้งหน้านะคะ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ