ประชุมแนวทางการดำเนินงาน EdPEx


10 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ประชุมแนวทางการดำเนินงาน EdPEx

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงาน EdPEx ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับผู้บริหารคณะ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ