เดินทางไปต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Jiangsu Vocation College of Business (JSBC)


11 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

เดินทางไปต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Jiangsu Vocation College of Business (JSBC)

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เดินทางไปต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Jiangsu Vocation College of Business (JSBC) ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยคณะผู้เดินทางประกอบไปด้วย Prof. Feng Zhiming: JSBC Secretary of the Party Committee Asst. Prof.Fang Baojuan: JSBC Vice Dean of International Education and Exchange Asst. Prof.He Xiaoguang: JSBC Director of Academic Affairs Office Dean of Digital Commerce and Intelligent Logistics Asst. Prof.Zhang Lingya: JSBC Head, Modern Logistics Management Department of Digital Commerce and Intelligent Logistics ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เพื่อมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยและเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ