พิธีเปิดป้ายความร่วมมือทางวิชาการ กับ Jiangsu Vocation College of Business (JSBC)


11 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

พิธีเปิดป้ายความร่วมมือทางวิชาการ กับ Jiangsu Vocation College of Business (JSBC)

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทำพิธีเปิดป้ายความร่วมมือทางวิชาการ กับ Jiangsu Vocation College of Business (JSBC) หลังจากนั้นทางคณะผู้บริหารจาก JSBC ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ และเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการโลจิสติกส์ ของสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และร่วมประชุมในรายละเอียดของการทำความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Modern Logistics Program)


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ