กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนรู้เเบบ ABCD


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนรู้เเบบ ABCD

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนรู้เเบบ ABCD ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม SCC2 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ