กิจกรรม School Road Show ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


10 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรม School Road Show ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม School Road Show ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับน้องๆ ได้เลือกเรียนสาขาวิชาอย่างเหมาะสม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน น้องๆได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆในคณะ พร้อมด้วยรับรางวัลต่างๆมากมาย


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ