ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และ ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ


10 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และ ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2566 และประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 11/2566 เวลา 14.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 MS216


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ