กิจกรรม เดินขบวนพาเหรดและการแข่งขันกีฬา “Valaya Land แดน Super Hero”


11 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรม เดินขบวนพาเหรดและการแข่งขันกีฬา “Valaya Land แดน Super Hero”

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม เดินขบวนพาเหรดและการแข่งขันกีฬา “Valaya Land แดน Super Hero” ณ โรงยิมเนเซียม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยในช่วงเย็นมีกิจรรม 70's VRU Disco night (งานปีใหม่ 67) ณ บริเวณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ