ต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะการศึกษาวิทยาลัยธุรกิจนานาชาติฉ่านซีและนักเรียน


11 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะการศึกษาวิทยาลัยธุรกิจนานาชาติฉ่านซีและนักเรียน

วันที่ 10 มกราคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี คณบดี ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะการศึกษาวิทยาลัยธุรกิจนานาชาติฉ่านซีและนักเรียนจากประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอาคารสถานที่ของคณะ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ