เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีความสามารถด้านกีฬา


7 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีความสามารถด้านกีฬา

เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีความสามารถด้านกีฬา ร่วมเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกม" ครั้งที่ 20 แข่งขันตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถสแกน QR code สมัครตามประเภทกีฬาได้เลยครับ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ