กิจกรรม School Road Show ณ โรงเรียนปทุมวิไล


12 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรม School Road Show ณ โรงเรียนปทุมวิไล

วันที่ 12 มกราคม 2567 คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม Open House เรียนดีมีความสุข เปิดโลกการเรียนรู้ ก้าวสู่ประสบการณ์ ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการ School Road Show เพื่อเป็นการแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับน้องๆ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ