คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม T.U.N.P Bestival 2024


7 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม T.U.N.P Bestival 2024

วันที่ 12 มกราคม 2567 คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม T.U.N.P Bestival 2024 กิจกรรมเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ภายใต้โครงการ School Road Show เพื่อเป็นการแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ