กิจกรรมธรรมะรักษา


8 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมธรรมะรักษา

วันที่ 16 มกราคม 2567 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญคณะในกิจกรรมธรรมะรักษา ภายในงานมีกิจกรรมไหว้เจ้าฟ้า ถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยและเครื่องสังฆทาน และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ