ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ


12 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 17 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 MS216


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ