ประชุมแนวทางการดำเนินงาน EdPEx


7 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ประชุมแนวทางการดำเนินงาน EdPEx

วันที่ 19 มกราคม 2567 คณะผู้บริหารประชุมแนวทางการดำเนินงาน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ