กิจกรรม School Road Show ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา


12 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรม School Road Show ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

วันที่ 19 มกราคม 2567 คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม School Road Show ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับน้องๆ ได้เลือกเรียนสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างเหมาะสม


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ