การจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “ประเด็นความรู้ การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสาร TCI1


24 กันยายน 2566 กิจกรรมภายในคณะ

การจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “ประเด็นความรู้ การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสาร TCI1

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “ประเด็นความรู้ การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสาร TCI1” โดย รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา เป็นผู้เเลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MS209


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ