อบรมการใช้งาน Microsoft excel


12 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

อบรมการใช้งาน Microsoft excel

เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2567 สาขาวิชาการบัญชีได้จัดอบรมการใช้งาน Microsoft excel ให้กับนักศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ARIT บริษัทชั้นนำเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบการใช้งาน Excel เพราะเราคือ “นักบัญชี นักปฏิบัติ ด้านบัญชีและเทคโนโลยี“ ❤️❤️❤️


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ