ขอขอบคุณ คุณพากเพียร ธูปบูชากร


10 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ขอขอบคุณ คุณพากเพียร ธูปบูชากร

คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณ คุณพากเพียร ธูปบูชากร พี่ใบของพวกเราที่ได้อุทิศกายและใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อคณะวิทยาการจัดการของพวกเรามาอย่างยาวนาน ในวาระโอกาศที่พี่ใบต้องโยกย้ายหน่วยงานในครั้งนี้ ขอให้พี่ใบประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป ด้วยรักและขอบคุณ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ