พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท ฟู้ดเเพชชั่น จำกัด


24 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท ฟู้ดเเพชชั่น จำกัด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท ฟู้ดเเพชชั่น จำกัด โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานในการลงนาม วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS216 คณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ