ประชุมคณะกรรมการการเงินงบประมาณและพัสดุ


12 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ประชุมคณะกรรมการการเงินงบประมาณและพัสดุ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการจัดประชุม คณะกรรมการการเงินงบประมาณและพัสดุ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ การะเวก รองคณบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ