กิจกรรม School Road Show ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย


7 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรม School Road Show ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม School Road Show ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับน้องๆ และนำเสนอหลักสูตรระยะสั้น SUMMER สำหรับการเรียนด้านภาษาและโลจิสติกส์ ที่วิทยาลัยธุรกิจเจียงซู เมืองนานทง ประเทศจีน **ระยะเวลาในการเรียน 8 สัปดาห์ ราคา 50,000 บาท !!!!! บอกเลยถูกมากๆ **เดินทาง ปลายมีนาคม-กลับประเทศไทย พฤษภาคม 2567 ไปแล้วได้อะไร? 1.แลกเปลี่ยนเรื่องภาษาเรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้ภาษาจีนใช้ในชีวิตประจำวัน 2.เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมจีน เศรษฐกิจ เพื่อนๆชาวจีน 3.เปิดโลกในการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสังคม 4.มีอาจารย์คอยดูตลอดในการเดินทาง


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ