รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว


7 เมษายน 2567 รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครถูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 6๖ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาการจัดการ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


เอกสาร
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ