กิจกรรมนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์


7 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์

กิจกรรมนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดียร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสื่อรวมทั้งเป็นการฝึกการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์การพัฒนางานด้านนิเทศศาสตร์จากสภาพแวดล้อมจริง กิจกรรมนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ ในครั้งนี้ คณาจารย์หลักสูตร ได้เข้าร่วมนิเทศก์ สถานประกอบการหรือหน่วยงานและอุตสาหกรรมสื่อ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ