ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กร


7 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาการจัดการจัดประชุม คณะกรรมการสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์ รองคณบดี เป็นประธานการประชุม


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ