พัฒนาความรู้ ความเข้าใจสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)


12 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

พัฒนาความรู้ ความเข้าใจสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมบริหารคุณภาพการศึกษา "พัฒนาความรู้ ความเข้าใจสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)" ณ ห้องประชุม SCC 504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นวิทยากรในการให้ความรู้


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ