พิธีถวายเครื่องราชสักการะ


7 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในกิจกรรม “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์” ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นโดย กองพัฒนานักศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับงานวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ