การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ


7 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท บีเค โซลูชั่น จำกัด โดย ดร.กฤษดา เดชาธิพาโชติ กรรมการผู้จัดการ ณ ห้องประชุม MS216 คณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ