กิจกรรม "Social Engineer Concept"


7 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรม "Social Engineer Concept"

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท ในกิจกรรม "Social Engineer Concept" เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ